Interneto svetainės www.skoda.lt privatumo taisyklės

Bendra informacija

 

"Aktsiaselts Auto 100" Lietuvos filialas (toliau – mes, Duomenų valdytojas arba Aktsiaselts Auto 100 Lietuvos filialas) yra šios interneto svetainės (toliau – Svetainė) valdytoja. Šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – Privatumo taisyklės) mes nustatome bei paaiškiname, kaip mes renkame ir toliau tvarkome Svetainės lankytojų asmens duomenis. Privatumo taisyklėse taip pat pateikiame informaciją ir apie visų kitų duomenų subjektų duomenų tvarkymą, atliekamą mums vykdant savo veiklą.

Privatumo taisyklės galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje, o jose nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir (arba) paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetinį kompiuterį ar kt.) naudojate. Tęsdami naršymą Svetainėje Jūs patvirtinsite, kad susipažinote su šiomis Privatumo taisyklėmis ir suprantate jų nuostatas.

Visų duomenų subjektų duomenis tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga jiems pasiekti. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose ir priežiūros institucijų rekomendacijose ir (ar) nurodymuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Asmenys, jaunesni nei 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų valdomas interneto svetaines ir (ar) socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, jaunesnis nei 14 metų, prieš pateikdamas asmeninę informaciją, turite gauti savo įstatyminių atstovų (tėvų, įtėvių, globėjų, rūpintojų) sutikimą.

Privatumo taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Reglamente.

Spauskite laukelį „Sužinoti daugiau...“ kiekviename skyriuje, norėdami rasti išsamią informaciją apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis ir mūsų veiklos specifiką.

 

Duomenų valdytojo rekvizitai:

"Aktsiaselts Auto 100" Lietuvos filialas

Juridinio asmens kodas: 306054367

Eitminų g. 3, LT-12113 Vilnius

El. paštas: informacija@skoda.lt

 

Kaip mes renkame informaciją apie Jus?

Jūsų asmens duomenys, t. y. bet kokia informacija apie Jus, kuri mums leidžia Jus atpažinti, yra gaunami įvairiais būdais:

 • Jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys;
 • Informacija apie Jus gali būti renkama automatiškai;
 • Tam tikrais atvejais mes gauname informaciją apie Jus iš trečiųjų asmenų bei galime rinkti informaciją apie Jus iš viešai prieinamų šaltinių.

Sužinoti daugiau...

Kokią informaciją (asmens duomenis) apie Jus tvarkome?

Nors ir stengiamės rinkti kuo mažiau informacijos apie Jus, savo veiklai vykdyti mes renkame šią informaciją:

 • Informaciją, reikalingą sandorių, sutarčių bei bet kokių kitų susitarimų sudarymui, vykdymui ir administravimui;
 • Informaciją, kurią Jūs pateikiate skambindami, rašydami mums, pateikdami užklausas ar užpildydami registracijų anketas;
 • Informaciją, esančią Jūsų atliekamuose mokėjimų mums pavedimuose;
 • Informaciją, reikalingą nustatyti Jūsų tapatybei;
 • Informaciją apie Jūsų naudojamą įrenginį;
 • Informaciją, reikalingą mūsų interesų gynimui teisme ar kitoje institucijoje.

Sužinoti daugiau...

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:

 • Sudaryti su Jumis sutartį ir (ar) įvykdyti su Jumis sudarytą sutartį (pvz., pirkimo–pardavimo, bandomojo važiavimo);
 • Perduoti reikiamus duomenis pirkimo–pardavimo sutarčiai sudaryti arba vykdyti (įskaitant veiksmus prieš sutarties sudarymą) mūsų partneriams (pvz., draudimo bendrovėms, bankams) ar atsakingoms institucijoms;
 • Išrašyti ir išsiųsti sąskaitas, tvarkyti buhalterinę apskaitą;
 • Suteikti Jums kitas paslaugas;
 • Jūsų prašymu teikti informaciją, susijusią su prekės (automobilio, kitų mūsų platinamų prekių) pardavimu ar paslaugų teikimu, ar kitą informaciją;
 • Sužinoti, kaip vartotojai naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį;
 • Ginti mūsų interesus teisme ar kitoje institucijoje;
 • Siekiant įvykdyti mūsų pareigas pagal taikomus teisės aktus (pvz., saugoti Jūsų asmens duomenis tam tikrą laikotarpį, jei toks nustatytas teisės aktuose, pateikti duomenis teisėsaugos institucijoms, jei tokia pareiga numatyta teisės akte ar gautas pagrįstas institucijos prašymas, ar kt.);
 • Kitais būdais su Jūsų sutikimu.

Informuojame, kad mes turime teisę savo klientams elektroninio pašto adresu, kurį gavome parduodami jam prekes ar teikdami paslaugas, siųsti reklaminę informaciją apie savo prekes ar paslaugas, o mūsų klientai turi teisę dabar arba bet kuriuo metu vėliau atsisakyti gauti tokį mūsų siunčiamą tiesioginės rinkodaros turinį pranešdami mums apie savo apsisprendimą el. paštu dap@skoda.lt arba pasinaudodami atsisakymo nuoroda pačiame el. laiške su reklamine informacija. Jūsų sutikimo atšaukimas nedarys jokio poveikio iki sutikimo atšaukimo mūsų vykdytam Jūsų asmens duomenų tvarkymui.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

 • Teisės aktų reikalavimų vykdymas;
 • Sandorių, sutarčių ar kitų panašaus pobūdžio susitarimų su Jumis sudarymas bei vykdymas;
 • Teisėti mūsų arba trečiųjų šalių (pvz., ŠKODA automobilių gamintojo ŠKODA AUTO a.s.) interesai, nebent Jūsų privatūs interesai yra viršesni;
 • Tam tikrais atvejais – Jūsų sutikimas.

Sužinoti daugiau...


Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?

Be išankstinio rašytinio Jūsų sutikimo, Jūsų asmens duomenis galime perduoti tik šiems gavėjams:

 • Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu;
 • Škoda automobilių gamintojui Škoda Auto a.s. bei kitiems įgaliotiems Škoda automobilių platintojams Lietuvoje;
 • Atsakingai parinktiems verslo partneriams (pvz., finansavimo ar draudimo sutarties sudarymo atvejais galime perduoti Jūsų duomenis lizingo, kredito ir draudimo bendrovėms);
 • Teisėsaugos institucijoms;
 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus (pvz., teismams, asmenims, dalyvaujantiems skolų išieškojimo procedūrose, antstoliams).

Sužinoti daugiau...

Į kokias trečiąsias šalis yra perduodami Jūsų asmens duomenys?

Aktsiaselts Auto 100 Lietuvos filialas šiuo metu neperduoda jokių Jūsų asmens duomenų į trečiąsias šalis (t. y. šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) ribų. Jei, išimtiniu atveju, tokio perdavimo prireiktų, mes darysime viską, kas nuo mūsų priklausys, kad užtikrintume perduodamų asmens duomenų saugumą.

Sužinoti daugiau...

Ką darome, kad apsaugotume Jūsų asmens duomenis?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio / paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų asmens duomenims apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?

Asmens duomenų saugojimo terminus nustatome vadovaudamiesi įstatymų, norminių teisės aktų reikalavimais bei priežiūros ir (ar) kitos kompetentingos institucijos nurodymais. Jei šie reikalavimai ar nurodymai nėra nustatyti, duomenų saugojimo terminus nustatome atsižvelgdami į mūsų teisėtus interesus, tačiau ne ilgiau nei 1 metus po duomenų gavimo momento (nebent, kaip buvo minėta, ilgesnius duomenų saugojimo terminus numato teisės aktai).

Sužinoti daugiau...

Kokias teises Jūs turite?

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, priklausomai nuo situacijos, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas (-a)) apie savo duomenų tvarkymą (teisę žinoti);
 • Susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi (teisę susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Jūsų asmens duomenis (teisę reikalauti ištaisyti);
 • Reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis (teisę „būti pamirštam“);
 • Reikalauti, kad apribotume su Jumis susijusių asmens duomenų tvarkymą (teisę apriboti);
 • Reikalauti perkelti mums pateiktus duomenis (teisę į duomenų perkeliamumą);
 • Bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks tvarkymas vykdomas siekiant teisėtų mūsų arba trečiosios šalies interesų (teisę nesutikti);
 • Atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jeigu duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu;
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Mes suteikiame Jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises. Tai galite padaryti parašę mums šiuo el. pašto adresu dap@skoda.lt arba pasinaudodami tam tikromis nuorodomis pateikiamomis mūsų teikiamos reklaminio turinio medžiagos apačioje, jei tokį reklaminį turinį Jums pateiktume.

Jei manote, kad buvo pažeistos jūsų teisės arba laisvės, kviečiame Jus pirmiausia susisiekti su mumis. Mes stengsimės atsakyti į visus Jūsų klausimus ir išspręsti kilusias problemas, kiek tai teisiškai įmanoma, kad galėtumėte būti tikri dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumo ir saugumo.

Mes galime nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai, įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Sužinoti daugiau...

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Privatumo taisyklėse terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pvz., pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

Slapukai – tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums:

 • Atpažinti Jus, kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją;
 • Išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį;
 • Užtikrinti sklandų Svetainės veikimą;
 • Stebėti lankymosi trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie Svetainės lankytojų skaičių.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog dėl techninių mūsų svetainės nustatymų, slapukų pagalba surinktą informaciją tam tikrais atvejais gali tvarkyti ir ŠKODA automobilių gamintojas ŠKODA AUTO a.s. Pažymime, jog ŠKODA AUTO a.s., kaip Svetainės savininkas, gali naudoti ir kitus, nei šiose Privatumo taisyklėse nurodytus slapukus, tačiau, visais atvejais, prieigos prie jų pagalba renkamų asmens duomenų mes neturime. Atskirą automobilių gamintojo ŠKODA AUTO a.s. pateikiamą informaciją apie vykdomą asmens duomenų tvarkymą galite rasti https://www.skoda-auto.com interneto svetainėje.

Sužinoti daugiau...

Išorinės svetainės

Svetainėje pateikiamos nuorodos į išorines svetaines, t. y. su mūsų vykdoma veikla susijusias interneto svetaines (pvz., naudotų automobilių pardavimo portalą). Sekdami pagal tokias nuorodas, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi turėti savo atskiras individualias privatumo politikas (taisykles) už kurias mes negalime prisiimti atsakomybės, todėl rekomenduojame detaliai jas peržiūrėti dar prieš kokių nors savo asmens duomenų pateikimą.

Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote Privatumo taisyklių neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus vienu iš Jums patogių būdų:

 

"Aktsiaselts Auto 100" Lietuvos filialas

Juridinio asmens kodas: 306054367

Eitminų g. 3, LT-12113 Vilnius

El. paštas: informacija@skoda.lt

Baigiamosios nuostatos

Privatumo taisyklės peržiūrimos ir atnaujinamos pagal mūsų poreikius, tačiau ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus, arba pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems asmens duomenų tvarkymą. Atnaujinę Privatumo taisykles, informuosime Jus apie, mūsų vertinimu, esminius pakeitimus, paskelbdami pranešimą Svetainėje ar kitu panašiu būdu. Jei naudositės mūsų teikiamu turiniu ir (ar) paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujintose Privatumo taisyklėse.