Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Bandomojo važiavimo susitarimas

Šiame dokumente mes, bendrovė Škoda Auto a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, įmonės kodas 00177041, įregistruota Prahos municipalinio teismo Įmonių registro B skyriuje, registracijos numeris 332 (toliau – Škoda Auto), veikdami kaip asmens duomenų valdytojas, pateikiame informaciją apie asmens duomenų tvarkymą ir su tuo susijusias jūsų teises.

Asmens duomenų tvarkymas yra susijęs su toliau nurodyta veikla:

Bandomojo važiavimo organizavimas

Duomenų tvarkymo tikslas:
Bandomojo važiavimo atlikimas

Duomenų tvarkymo tikslo aprašymas:
Jūsų asmens duomenys yra naudojami kreipiantis į platinimo tinklo narį, siekiant organizuoti Škoda Auto bandomąjį važiavimą ir vėliau jį atlikti.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Mes turime teisėtą interesą atlikti šį duomenų tvarkymą. Mes norime sudaryti jums galimybę išbandyti mūsų produktą, kad jūs galėtumėte priimti tinkamą sprendimą, ar jį pirkti.

Mūsų tvarkomų asmens duomenų kategorijos:
Identifikavimo duomenys, kontaktiniai duomenys, veiklos profilis, techninė informacija apie produktą, bendravimas, sąveika ir remiantis šiais duomenimis sudaryti profiliai.

Duomenų tvarkymo ir archyvavimo laikotarpis:
Iki demonstracinio važiavimo pabaigos. .

Duomenų tvarkytojų arba gavėjų, kuriems mes galime pateikti asmens duomenis, kategorijos:
Rinkodaros agentūros, informacijos linija, platinimo tinklo nariai. Esant prašymui, Jūsų asmens duomenys reikalinga apimtimi ir laikantis įstatymų nustatytų ribų gali būti pateikti valstybinėms institucijoms, visų pirma, teismams, Čekijos Respublikos policijai ir kitoms teisėsaugos institucijoms.

Asmens duomenų šaltinis:
Mes gauname asmens duomenis tiesiogiai iš jūsų.

Asmens duomenų perdavimas į trečiąsias šalis arba tarptautinėms organizacijoms:
Pirmiau paminėto duomenų tvarkymo tikslais jūsų asmens duomenys nebus perduoti į jokią trečiąją šalį ar tarptautinei bendrovei.

Automatizuotu asmens duomenų tvarkymu grindžiami sprendimai:
Tvarkant šiuos asmens duomenis nebus priimami jokie automatizuoti sprendimai.

Kita informacija
Asmens duomenys gali būti archyvuojami viešojo intereso tikslais ir naudojami mokslinių, istorinių ar statistinių tyrimų tikslais. Pagrįstais atvejais asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi teisinių klausimų sprendimo tikslais, įskaitant įsipareigojimų viešojo administravimo institucijoms vykdymą, ir teisinių rizikų stebėjimo ir nuolatinio vertinimo tikslais.

Kokios yra jūsų teisės?

Jūs turite šias su asmens duomenų tvarkymu susijusias teises:

Susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis.

Atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis.

Ištrinti asmens duomenis, jei išnyksta teisinis pagrindas jiems tvarkyti arba jei jie tvarkomi neteisėtai.

Apriboti duomenų tvarkymą.

Gauti savo asmens duomenis kompiuterio skaitomu formatu sau arba kitam duomenų valdytojui.

Nesutikti su duomenų tvarkymu, jei esate įsitikinęs, kad duomenų tvarkymas neteisėtas.

Nesutikti su automatizuotu sprendimų priėmimu.

Kaip galite pasinaudoti savo teisėmis?

Jei turite klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga ir tvarkymu, susisiekite šiais ryšių kanalais:

Tais atvejais, kai įgyvendinant duomenų subjekto teises pateikti prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti ar pertekliniai, Škoda Auto gali imti pagrįstą mokestį, kuris nustatomas atsižvelgiant į administracines prašymo nagrinėjimo išlaidas.

Telefonu:

+420 800 600 000

Paštu:

Škoda Auto a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Duomenų apsaugos pareigūnas (DAP)

Jei turite klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, galite tiesiogiai kreiptis į bendrovės Škoda Auto duomenų apsaugos pareigūną (DAP).

http://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje/
dpo@skoda-auto.cz

 

Škoda Auto a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Čekijos Respublika

Skundo pateikimas

Jei nesutinkate su tuo, kaip Škoda Auto tvarko Jūsų asmens duomenis, galite pateikti skundą bendrovės Škoda Auto duomenų apsaugos pareigūnui (DAP) arba priežiūros institucijai.

Asmens duomenų apsaugos tarnyba
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/