Privatumo politika

Pareiškimas dėl asmens duomenų apsaugos

1. Įvadas

Mes, Škoda Auto a.s., kurios buveinė registruota tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Čekijos Respublikoje, įmonės kodas: 00177041, mokesčių mokėtojo kodas: CZ00177041, Prahos municipalinio teismo Įmonių registre registruota Nr B 332, šį Pareiškimą dėl asmens duomenų apsaugos parengėme siekdami jus informuoti, kaip renkame, tvarkome ir naudojame jūsų asmens duomenis, ir tuo būdu padėti apsaugoti jūsų privatumą.

Visus jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi taikomais teisės aktais, visų pirma, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (aktualia redakcija), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu (aktualia redakcija) ir kitais taikomais teisės aktais.

Šiuo Pareiškimu dėl asmens duomenų apsaugos norėtume paaiškinti pačias svarbiausias sąvokas ir jūsų asmens duomenų apsaugai taikomus procesus bei atsakyti į klausimus, kurie jums gali kilti dėl jūsų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo


2. Priežiūra

Tvarkydami jūsų asmens duomenis, dedame pastangas siekdami laikytis visų nustatytų privalomų taisyklių ir taikyti saugumo priemones; dėl šios priežasties manome, kad nekils situacijų, dėl kurių būtumėte nepatenkinti mūsų veiksmais jūsų atžvilgiu.

Nesutikdami su tuo, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, galite kreiptis į:

Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją
Adresas: A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Lietuva
Tel.: (8 5) 271 2804, 279 1445
El. paštas ada@ada.lt
Interneto svetainė: www.ada.lt

3. Mūsų požiūris

Asmens duomenų apsaugą laikome esmine ir skiriame jai didelį dėmesį.

Taigi, galite neabejoti, kad jūsų asmens duomenys tvarkome rūpestingai, laikantis taikomų teisinių reikalavimų, ir kad pagal esamas technines galimybes užtikriname didžiausią įmanomą jūsų asmens duomenų apsaugą.

Kad visiškai suprastumėte, kaip apsaugome jūsų asmens duomenis, rekomenduojame atidžiai perskaityti šį Pareiškimą dėl asmens duomenų apsaugos.

Tvarkydami jūsų asmens duomenis, laikomės šių principų:

 • Teisėtumo principo, kuris reikalauja, kad mes jūsų asmens duomenis visais atvejais tvarkytume vadovaudamiesi teisiniais reikalavimais ir remiesi ne mažiau kaip vienu teisiniu pagrindu.

 • Sąžiningumo ir skaidrumo principo, kuris reikalauja jūsų asmens duomenis tvarkyti atvirai ir skaidriai, informuojant jus apie jų tvarkymo būdą bei tai, kam jie bus atskleisti (pavyzdžiui, jei jūsų asmens duomenys saugomi duomenų saugyklose internete („cloud“) už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų). Taip pat mes privalome jus informuoti apie sunkių duomenų saugomo pažeidimų arba asmens duomenų nutekėjimo atvejus.

 • Tikslo apribojimo principu, kuris leidžia mums jūsų asmens duomenis rinkti tik aiškiai apibrėžtais tikslais.

 • Duomenų kiekio mažinimo principu, kuris reikalauja tvarkyti tik tuos asmens duomenis, kurie yra būtini, tinkami ir adekvatūs siekiant tikslų, dėl kurių jie naudojami.

 • Tikslumo principo, kuris reikalauja imtis visų pagrįstų priemonių, kurios sudarytų galimybę jūsų asmens duomenis reguliariai atnaujinti arba ištaisyti.

 • Saugojimo trukmės apribojimo principo, kuris reikalauja jūsų asmens duomenis saugotume tik tiek laiko, kiek būtina siekiant konkretaus tikslo, dėl kurio jie tvarkomi (pavyzdžiui, per laikotarpį, kuriam buvo duotas leidimas naudoti duomenis rinkodarai, jei leidimas nebuvo atšauktas iki šio laikotarpio pabaigos). Pasibaigus duomenų tvarkymo laikotarpiui arba išnykus jų tvarkymo tikslui, jūsų duomenis ištriname arba anonimizuojame, t.y. pakeičiame, kad jų nebebūtų galima susieti su jumis.

 • Vientisumo ir konfidencialumo, neginčijamumo ir prieinamumo principo, kuris reikalauja, kad užtikrintume jūsų asmens duomenų saugumą ir apsaugotume juos nuo neleistino arba neteisėto tvarkymo, praradimo ar sunaikinimo. Dėl šių priežasčių jūsų asmens duomenų apsaugai taikome daugelį techninių ir organizacinių priemonių. Tuo pačiu metu užtikriname, kad prieigą prie jūsų asmens duomenų turėtų tik tam tikri darbuotojai.

 • Atsakomybės (atskaitomybės) principo, kuris reikalauja, kad mes galėtume dokumentais įrodyti, kad laikomės visų pirmiau nurodytų sąlygų.

4. Kontaktinis asmuo jūsų klausimams ar problemoms

Jei kuri nors šio pareiškimo dalis būtų neaiški ar turėtumėte kokių nors klausimų ar pastabų dėl jūsų asmens duomenų apsaugos, nedvejodami susisiekite su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu

Data Protection Officer (DPO) of Škoda Auto
http://www.skoda-auto.com/data-privacy

dpo@skoda-auto.cz

5. Kas yra asmens duomenys ir kokios yra jų kategorijos

Asmens duomenys – informacija, sudaranti mums galimybę nustatyti jūsų tapatybę. Taigi, juos sudaro informacija, kuri yra konkrečiai priskirtina jums.

Asmens duomenys neapima anoniminių ar suvestinių duomenų, t.y. duomenų, kurie negali aiškiai būtų priskirti jums.

Asmens duomenų klasifikavimas:

 • Pagrindiniai duomenys, kuriuos sudaro, pavyzdžiui, jūsų vardas, pavardė, gimimo data, tapatybės kortelės (ar kito tapatybės dokumento) numeris.

 • Specialių kategorijų asmens duomenys, kurie apima jautrius duomenis – itin asmeninio pobūdžio duomenys, pavyzdžiui, informacija apie jūsų sveikatą.

6. Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų asmens duomenis gauname iš jūsų ir toliau juos tvarkome tik tiek, kiek būtina siekiant konkretaus tikslo. Savo asmens duomenis perduodate savanoriškai ir tais atvejais, kai tai daroma remiantis sutikimu, esant tam tikroms sąlygoms galima pateikti prašymą tvarkomus duomenis ištrinti (daugiau informacijos rasite 10 skyriuje „Jūsų teisės“).

Kai kuriais atvejais, kaip antai sudarant pirkimo sutartį dėl mūsų prekių ar paslaugų įsigijimo, reikiamos apimties asmens duomenis iš jūsų turime gauti jau tuo metu, kai pateikiate pareigas sukuriantį prekių ar paslaugų užsakymą. Be šių duomenų jūsų reikalavimų patenkinti ir minėtos sutarties su jumis sudaryti negalime, visų pirma, dėl teisės aktuose mums nustatytų pareigų ir saugodami savo teisėtus interesus.

Toliau išvardinti teisėti teisės aktuose nustatyti pagrindai, kuriais remdamiesi turime teisę tvarkyti jūsų asmens duomenis.

Svarbiausi jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindai:

 • Sutikimas – jūs duodate mums sutikimą vienam ar keliems konkretiems tikslams (pavyzdžiui, komercinėms žinutėms siųsti).

  Tam, kad gautume sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis, laikomės šių taisyklių: i) visais atvejais sutikimą dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo iš jūsų gausime asmeniškai, dėl to sutikimas nebus sutarties ar kitokio susitarimo teksto dalis, ii) visais atvejais sutikimo tekstas bus suprantamas, iii) visais atvejais sutikimas bus duodamas aktyviais jūsų veiksmais, o tai reiškia, kad nebus iš anksto už jus užpildytų sutikimo laukelių, iv) kiekvienam duomenų tvarkymo tikslui savo sutikimą duosite atskirai.
 • Sutarties vykdymas – jūsų asmens duomenys mums būtini sutarčiai sudaryti ir vėliau jai vykdyti arba prieš sudarant sutartį (pvz., užsakymui prieš sudarant pirkimo sutartį).

 • Teisinių prievolių vykdymas – jūsų asmens duomenys mums būtini, kad juos tvarkydami, vykdytume savo, kaip duomenų valdytojo, teisinius įsipareigojimus.

 • Teisėtas interesas – jūsų asmens duomenis tvarkyti būtina dėl mūsų teisėtų interesų, išskyrus tais atvejais, kai jūsų interesai arba jūsų pagrindinės teisės yra už šiuos interesus svarbesni.

Kai kuriais atvejais jūsų asmens duomenys bus tvarkomi remiantis šiais pagrindais:

 • Duomenų subjektų interesų apsauga – jūsų asmens duomenų tvarkymas būtinas jūsų gyvybinių interesų arba kitų asmenų gyvybinių interesų apsaugai.

 • Viešasis interesas – jūsų asmens duomenis privalome tvarkyti vykdydami savo užduotis viešajam interesui užtikrinti arba viešuosius įgaliojimus, kuriuos turėsime teisę vykdyti kaip duomenų valdytojas.

7. Asmens duomenų tvarkymo metodai

Daugiau informacijos apie metodus, kuriuos taikome jūsų asmens duomenims tvarkyti, rasite:

www.skoda-auto.com/data-privacy/personal-data-processing

8. Asmens duomenų tvarkymo priežastys

Kaip aptarta 6 skyriuje „Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas“, kiekvienam jūsų asmens duomenų tvarkymui privalome turėti teisinį pagrindą.

Toliau pateikiami pavyzdžiai situacijų, kuriose mums dažniausiai reikės jūsų asmens duomenų, ir nurodomas teisinis pagrindas:

 • Automobilio užsakymas ir pirkimas. Teisinis pagrindas – sutarties sudarymas ir vykdymas arba veiksmai prieš sudarant pirkimo sutartį.

 • Techninės priežiūros paslaugos. Teisinis pagrindas – sutarties sudarymas ir vykdymas arba veiksmai prieš sudarant techninės priežiūros sutartį ir prieš pradedant teikti paslaugas.

 • Finansavimo suteikimas. Teisinis pagrindas – veiksmai prieš sudarant atitinkamą sutartį (pvz., kreditingumo įvertinimas) ir sutarties vykdymas siekiant finansuoti automobilio įsigijimą bei veiksmai įgyvendinant teises bei vykdant pareigas, kylančias iš atitinkamos sutarties.

 • Draudimo organizavimas. Teisinis pagrindas – draudimo sutarties sudarymas ir vykdymas.

 • Mobiliosios programėlės atsisiuntimas ir naudojimas. Teisinis pagrindas – sutarties dėl programėlės naudojimo sudarymas ir vykdymas.

 • Rinkodaros tikslai. Teisinis pagrindas – sutikimas gauti komercinius pranešimus.

 • Slapukų, būtinų interneto svetainių darbui, saugojimas. Teisinis pagrindas – mūsų teisėtas interesas, kadangi slapukų saugojimas būtinas tinkamam interneto svetainių veikimui.

9. Asmens duomenų apsauga

Mes deramai rūpinamės jūsų asmens duomenų apsauga. Dėl šios priežasties taikome toliau išvardintas technines ir organizacines priemones jūsų asmens duomenų saugumui užtikrinti. Šias priemones sudaro:

 • Fizinės prieigos kontrolė – visus duomenis saugome taip, kad būtų apsaugota prieiga prie jų; tai reiškia, kad vietos, kuriose saugomi duomenys, yra apsaugotos techninėmis priemonės, kaip antai lustinėmis kortelėmis, raktais, elektroniniu būdu užrakinamomis durimis, t.t.

 • Kontroliuojama prieiga – prieiga prie asmens duomenų saugojimo sistemos nesuteikiama niekam, kas neturi atitinkamo slaptažodžio arba dviejų pakopų patvirtinimo, todėl duomenys yra prieinami tik įgaliotiems asmenims.

 • Prieigos kontrolė – įdiegėme priemones, kuriomis užkertamas kelias neteisėtam asmens duomenų skaitymui, kopijavimui, keitimui, trynimui arba kitokiems su jais susijusiems veiksmams.

 • Pseudonimų kūrimas – asmens duomenis tvarkome juos pakeisdami taip, kad jų nebūtų galima priskirti konkrečiam asmeniui (jiems suteikiami pseudonimai).

 • Perdavimo kontrolė – visi veiksmai vykdant elektroninį asmens duomenų perdavimą yra apsaugoti siekiant užkirsti kelią neteisėtam jų skaitymui, kopijavimui, keitimui ar ištrynimui.

10. Jūsų teisės

Asmens duomenų apsauga nebūtų išsami, jei jūs neturėtumėte teisių į duomenų apsaugą. Toliau pateikiamas jūsų teisių, susijusių su asmens duomenų apsauga, sąrašas ir praktiniai naudojimosi šiomis teisėmis paaiškinimai:

 • Teisė gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą
  Jums suteikiama teisė gauti informaciją apie mūsų, kaip jūsų asmens duomenų valdytojo, tapatybę kartu su mūsų duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniais duomenimis. Tuo pačiu metu turite teisę sužinoti, koks yra asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas (pvz., sutarties vykdymas), tikslas (pvz., sutartys dėl mūsų prekių pirkimo), sužinoti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį. Apie asmens duomenų tvarkymo teisinį pagrindą ir tikslą visais atvejais jus informuosime prieš pradėdami juos tvarkyti.

 • Teisė susipažinti su asmens duomenimis
  Jums suteikiama teisė gauti informaciją apie tai, ar mes tvarkome jūsų asmens duomenis ir, jei taip, kokia apimtimi. Tuo pačiu metu turite teisę prašyti tvarkomų asmens duomenų kopijos. Be to, jūsų prašymu privalome jus informuoti apie duomenų tvarkymo tikslą, jų gavėją ir pateikti kitą susijusią informaciją.

 • Teisė ištaisyti asmens duomenis
  Jums suteikiama teisė, pavyzdžiui, prašyti, kad pakeistume kokius nors jūsų asmens duomenis, jei jie pasikeitė (pvz., pasikeitus pavardei, adresui, t.t.).

  Mes, kaip asmens duomenų valdytojas, neprivalome imtis aktyvių veiksmų ir nustatyti, ar mūsų renkami asmens duomenys nėra pasenę, neteisingi ar netikslūs, tačiau jums pranešus apie tokį faktą, privalome atsižvelgti į jūsų pastabą ar prašymą asmens duomenis ištaisyti. Taip pat turite teisę prašyti pakeisti jūsų asmens duomenis.

 • Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis
  Ši teisė taip pat vadinama „teise būti pamirštam“. Ja remiantis, mes, kaip asmens duomenų valdytojas, privalome jūsų asmens duomenis ištrinti šiais atvejais:
 1. asmens duomenys nebereikalingi tuo tikslu, kuriuo jie buvo tvarkomi (pvz., nutraukus sutartį);
 2. jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti duomenis (pvz., atšaukiamas sutikimas tvarkyti duomenis rinkodaros tikslais, tačiau su sąlyga, kad, pavyzdžiui, nesate sudarę su mumis sutarties);
 3. jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu (su sąlyga, jei tokia galimybė yra, ir nėra teisinių pagrindų tvarkyti jūsų asmens duomenis); ir
 4. jūsų duomenis privalome ištrinti pagal taikomus teisės aktus (pvz., pareiga sunaikinti duomenis).

  Jei domina, išsamų savo teisių aprašymą rasite šioje nuorodoje.

  https://gdpr.gdpr.skoda-auto.comskoda-auto.com/260/cs-cz/?lang=EN
 • Teisė nesutikti
  Ši teisė analogiška teisei atšaukti susitikimą ir yra taikoma tais atvejais, kai asmens duomenys tvarkomi įgyvendinant teisėtus interesus (pvz., siekiant apsaugoti jūsų turtą). Nesutikti galite ir tuo atveju, jei jūsų asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei prieštaravimas pagrįstas, jūsų asmens duomenys bus ištrinti ir nebebus tvarkomi.

 • Teisė į duomenų perkeliamumą
  Jums prašant jūsų asmens duomenis persiųsti kitam duomenų valdytojui, mes privalome tai padaryti ir perduoti juos susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Šia teise galite pasinaudoti tik tuo atveju, jei duomenys tvarkomi remiantis sutikimu arba sutartimi ir tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, t.y. tvarkymas vykdomas tik techninėmis priemonėmis pagal tam tikrą iš anksto nustatytą algoritmą ir be žmogaus įsikišimo.

 • Teisė į tai, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas
  Tai reiškia, kad tais atvejais, kai tam tikras sprendimas yra grindžiamas jūsų asmens duomenų tvarkymu, turite teisę reikalauti, kad jūsų asmens duomenis tvarkytų asmuo, pavyzdžiui, vertinant jūsų kreditingumą prieš suteikiant paskolą.

11. Kas yra asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas ir kokios jų funkcijos

Asmens duomenų valdytojas

Tais atvejais, kai teikiate mums savo asmens duomenis, pavyzdžiui, pirkdami mūsų prekes ir paslaugas, kai su mumis bendraujate mūsų rinkodaros kampanijose arba teikiate mums klausimus ar skundus dėl prekių ar paslaugų, jūsų atžvilgiu esame jūsų asmens duomenų valdytojas.

Kaip asmens duomenų valdytojas, nustatome jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslą ir priemones.

Tvarkymas apima bet kokią jūsų asmens duomenų tvarkymo operaciją, pavyzdžiui, jų rinkimą, tvarkymą, sisteminimą, struktūrizavimą t.t.

Kaip jūsų asmens duomenų valdytojas taip pat turime laikytis visų su asmens duomenų apsauga susijusių įsipareigojimų ir principų, visų pirmą, pakankamos jų apsaugos. Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimo, kuriam mes paprastai siekiame užkirsti kelią, atveju apie tai per 72 valandas privalome pranešti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jei jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimas kelia didelį pavojų, apie tai taip pat privalome informuoti jus, jei esate mums pateikę naujausius kontaktinius duomenis.

Asmens duomenų tvarkytojas – tai subjektas, kuriam mes, kaip duomenų valdytojas, perduodame jūsų asmens duomenis ir kuris toliau juos tvarko pagal mūsų pateiktus nurodymus. Pavyzdžiui, tai gali būti mūsų verslo partneriai (dažniausiai išorės rinkodaros agentūros, kurios mūsų vardu jums siunčia komercinius ir rinkodaros pranešimus).

Siekdami užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis taikomų teisės aktų ir būtų pakankamai saugūs, su asmens duomenų tvarkytoju esame sudarę rašytinę asmens duomenų tvarkymo sutartį.

12. Keitimosi jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis taisyklės

Taisyklės, pagal kurias jūsų asmens duomenys perduodami jų tvarkytojams, skirstomos į dvi pagrindines kategorijas.

Pirmosios kategorijos taisyklės taikomos keičiantis asmens duomenimis Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje, o antrosios kategorijos – jais keičiantis su trečiosiomis valstybėmis už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų bei su tarptautinėmis organizacijomis.

Tam, kad turėtume galimybę perduoti jūsų asmens duomenis duomenų tvarkytojui Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje, imamės priemonių užtikrinti, kad:

 • asmens duomenys būtų perduodami tik konkrečiu tikslu (pvz., ruošiant rinkodaros kampaniją);
 • būtų perduodami tik aiškiai apibrėžti asmens duomenys ir tik būtina apimtimi;
 • perdavimas būtų pagrįstas tinkamai sudaryta asmens duomenų tvarkymo sutartimi; ir
 • asmens duomenys būtų perduodami saugiu būdu (užšifravus, taikant pseudonimus, t.t.).

Kai jūsų asmens duomenimis keičiamasi su trečiosiomis valstybėmis už Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų bei su tarptautinėmis organizacijomis, jais keičiamasi griežtai remiantis standartinėmis sutarčių sąlygomis, t.y. Europos Komisijos patvirtintais sutarčių šablonais, ir jie perduodami tik tiems subjektams, kurie veikia valstybėse, kurios, kaip pripažinta Europos Komisijos sprendimu, užtikrina pakankamą asmens duomenų apsaugą. Trečiosios valstybės, kurioms dažniausiai gali būti perduodami jūsų asmens duomenys: Kinijos Liaudies Respublika, Indija ir Rusijos Federacija.

13. Jei esate duomenų subjektas

Duomenų subjektas esate vien dėl to, jog esate fizinis asmuo; asmens duomenų apsaugos teisinis reguliavimas netaikomas juridiniams asmenims, kooperatyvams, asociacijoms, t.t.

Remiantis šiais teisės aktais, galite būti priskiriamas dviem pagrindinėms grupėms. Pirmajai grupei priskiriame savo klientus. Mūsų klientu tampate, kai jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tam, kad būtų sudarytos ir vykdomos sutartys dėl mūsų prekių ir paslaugų pirkimo bei naudojimo.

Antroji asmens duomenų subjektų, kurių duomenis tvarkome, grupė – trečiosios šalys. Trečiąja šalimi esate laikomas, kai, pavyzdžiui, duodate mums sutikimą dėl rinkodaros arba naudojatės mūsų interneto svetaine neketindami tapti mūsų klientu. Jei norite sužinoti, kada ir kokiomis sąlygomis galite sužinoti, kokios apimties jūsų asmeninius duomenis tvarkome, perskaitykite 10 skyrių „Jūsų teisės“, kuriame paaiškintos atskiros procedūros ir jų sąlygos.

14. Sąvokų žodynėlis

Jautrūs duomenys - specialaus pobūdžio duomenys, kaip antai informacija apie jūsų sveikatą arba biometriniai duomenys, sudarantys galimybę nustatyti asmens tapatybę (šiuo metu teisės aktuose vadinami „specialių kategorijų asmens duomenimis“).

Slapukai - trumpa tekstinė rinkmena, kurią aplankyta interneto svetainė išsiunčia į naršyklę. Tai interneto svetainei sudaro galimybę užregistruoti informaciją apie jūsų apsilankymą, pavyzdžiui, pageidaujamos kalbos ir kitus nustatymus. Dėl to kitą kartą lankytis interneto svetainėje bus lengviau ir produktyviau. Slapukų rinkmenos yra svarbios. Be jų naršyti internete būtų daug sudėtingiau.

Teisėtas interesas - duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesas, pavyzdžiui, tokiu atveju, kai duomenų subjektas yra duomenų valdytojo klientas, išskyrus kai subjekto interesai ir (arba) pagrindinės teisės ir laisvės yra viršesnės už šiuos interesus.


Asmens duomenys - informacija apie konkretų asmenį, kurio tapatybė gali būti nustatyta.

Duomenų gavėjas - asmuo, kuriam teikiami duomenys.

Paslauga - bet kurios iš mūsų paslaugų, kurias jums siūlome, įskaitant mūsų produktus, internetu siūlomas paslaugas ir jų skatinimą.

Duomenų valdytojas - subjektas, kuris nustato asmens duomenų tvarkymo tikslą ir priemones; valdytojas gali suteikti teisę duomenis tvarkyti asmens duomenų tvarkytojui.

Duomenų subjektas - fizinis asmuo, su kuriuo susiję asmens duomenys.

Tikslas - priežastis, dėl kurios asmens duomenų valdytojas naudoja jūsų asmens duomenis.

Prekės - produktai, kuriuos iš mūsų perkate. Dažniausiai tai būna automobilis, tačiau gali būti ir programėlė jūsų mobiliajam telefonui.

Tvarkymas - veiksmai, susiję su asmens duomenimis, kuriuos atlieka asmens duomenų valdytojas arba tvarkytojas.

Duomenų tvarkytojas - subjektas, kuris duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

15. Asmens duomenų kategorijos

Toliau aprašomos atskiros asmens duomenų kategorijos ir nurodomi konkretūs joms priskiriami duomenys.

Tapatybės duomenys:
Vardas, pavardė, mergautinė pavardė, prieš / po asmenvardžio rašomos raidės, lytis, kalba, įprastinė gyvenamoji vieta, nuolatinė gyvenamoji vieta, gimimo data ir vieta, mirties data, pilietybė/tautybė, asmens identifikacinis numeris (suteiktas bendrovės), dokumento rūšis, diplomatinio paso numeris, tapatybės kortelės numeris, darbuotojo pažymėjimo numeris, mokesčių mokėtojo numeris, socialinio draudimo numeris, vairuotojo pažymėjimo numeris, paso numeris, dokumento galiojimo pabaiga, dokumento išdavimo data ir vieta, tapatybės kortelės nuotrauka, prisijungimas prie programėles, įrašo sukūrimo / panaikinimo data, darbuotojo numeris, darbovietė, pareigos, žurnalisto pažymėjimas, parašas.

Kontaktiniai duomenys:
Adresas korespondencijai, darbovietės adresas, telefono numeris, fakso numeris, el. pašto adresas, duomenų langelis (angl. data box), kontaktiniai duomenys socialinėje medijoje.

Psichologinės savybės:
Bet kokia informacija apie charakterį / asmenybę / dvasinę būseną /nuotaiką.

Fizinės savybės:
Bet kokios fizinės savybės (plaukų, akių spalva, ūgis, svoris ir kt.).

Rizikos profiliai:
Kibernetinė rizika, pinigų plovimo rizika, sukčiavimo rizika, terorizmo finansavimo rizika, embargo rizika, politikoje dalyvaujantis asmuo, kita saugos arba saugumo rizika.

Informacija apie šeimą ir kitus asmenis:
Vedęs / ištekėjusi, partnerystė, santuokinis statusas, vaikų skaičius, informacija apie namų ūkį, vaiko vardas ir pavardė, vaiko gimimo data, informacija apie kitą asmenį (giminystę arba kitus ryšius).

Aprašomieji duomenys:
Socialinis statusas (studentas / darbuotojas / savarankiškai dirbantis asmuo / pajamų negaunantis asmuo), darbinės pareigos ir darbinė patirtis, įgūdžiai, išsilavinimas, kvalifikacijos, gyvensena, įpročiai, laisvalaikis ir kelionės, narystės, pavyzdžiui, labdaros ir savanorystės organizacijose, informacija apie vietovę, kurioje gyvena duomenų subjektas, informacija apie būstą, subjektų gyvenime svarbūs momentai (gyvenamosios vietos pakeitimas, vairuotojo pažymėjimo gavimas), sveikatos draudimo kodas, leidimas šaunamiesiems ginklams (taip/ne), kairiarankiškumas / dešiniarankiškumas, ESDK numeris, pageidautinas pardavimų atstovas, nedarbingumo pažymėjimo kopija, segmentacija.

Asmens tapatybės kortelės ar kito oficialaus dokumento kopija:
Tapatybės kortelės kopija, paso kopija, neįgaliojo pažymėjimo kopija arba neįgaliojo, kuriam būtinas lydintis asmuo, pažymėjimo kopija, vairuotojo pažymėjimo kopija, diplomatinio paso kopija, techninės apžiūros rezultatų kortelė, asmens kodas.

Informacija apie rasę arba etninę kilmę:
Rasė arba etninė kilmė.

Politinės pažiūros:
Politinės pažiūros.

Informacija apie religiją arba filosofinius įsitikinimus:
Religija arba filosofiniai įsitikinimai.

Informacija apie narystę profesinėse sąjungose:
Narystė profesinėse sąjungose.

Genetiniai duomenys: Genetiniai duomenys.

Biometriniai duomenys:
Biometriniai duomenys (parašas, nuotrauka).

Informacija apie baudžiamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas arba informacija, susijusi su saugos ir saugumo priemonėmis:
Informacija apie baudžiamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas arba informacija, susijusi su saugos ir saugumo priemonėmis.

Sveikatos duomenys:
Fizinė sveikata, psichikos sveikata, rizikos situacijos ir rizikos elgsena, sunkią negalią turintis asmuo, sunkią negalią turintis asmuo, kuriam būtinas lydintis asmuo, kraujo grupė, informacija apie sveikatos priežiūrą, informacija apie lytinį gyvenimą ar seksualinę orientaciją.

Darbo užmokesčio ir panašūs duomenys:
Darbo užmokestis / atlyginimas, darbo užmokesčio kompensacija, vidutinės pajamos, priemokos / išmokų naudojimas, atskaitymai iš darbo užmokesčio, darbo užmokesčio išmokėjimo būdas, išlaidos, asmeninės sąskaitos numeris, vidinių šaltinių naudojimas, draudimas, mokesčiai ir atskaitymai, mokesčių mokėtojo pareiškimas, mokesčių deklaracijos ir jas patvirtinantys dokumentai, informacija apie darbuotojo turtą.

Gyvenimo aprašymai, lydraščiai ir samdos procedūrų dokumentai:
Gyvenimo aprašymai, lydraščiai ir samdos procedūrų rezultatai.

Informacija apie darbą:
Darbinės pareigos, išlaidų centras, vyresnysis darbuotojas, darbo valandos ir valstybinės šventės, atostogos, nedarbingumo atostogos, motinystės / tėvystės atostogos, karjeros pertraukos, darbas fiziškai esant darbovietėje, įvykiai, darbotvarkė, darbas namuose, nuotolinis darbas, informacija apie komandiruotes ir kitus darbo santykių pasikeitimus, kasdienė programa / darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, patikėti įrenginiai ir kitos materialinės vertybės, IKT turtas, dirbtų valandų skaičius, užbaigti mokymai, prieigos teisės, darbinių traumų žurnalas, darbas trečiajai šaliai, gautos ir skirtos dovanos. .

Įvertinimas ir susijusi informacija:
Darbuotojų atsiliepimai, apklausų atsakymai, skundai / pasiūlymai / prašymai / klausimai ir jų sprendimas, reikalavimai dėl aptarnavimo, vertinimo dokumentai, vidinės sankcijos, įsivertinimas, asmeniniai tikslai ir pagrindiniai veiklos rodikliai.

Kiti darbuotoją identifikuojantys ir kontaktiniai duomenys:
Darbuotojo pažymėjimo numeris, prieigos teisės/ID2/naudotojo identifikavimo numeris, darbinio el. pašto paskyros, darbinis telefonas, slaptažodžiai vidinėse IT sistemose, prieiga / prisijungimai prie vidinių IT sistemų – prieiga VPN (virtualiuoju privačiu tinklu), įmonių grupės informacija apie darbuotojus.

Sandorių duomenys:
Banko sąskaitos numeris, debetinės / kreditinės kortelės numeris, įgaliojimai, sandorių datos, sandorių sumos.

Sandorių istorija:
Sandoriai ir sutartys, įskaitant susijusią informaciją, duomenys apie pasiūlymus / reikalavimus dėl verslo galimybių, sandorių dalyką, datą, vietą, priminimus, informaciją apie prekybą grupėje.

Verslo profilis:
Verslo profilis, gautas taikant analitinį modeliavimą, priskyrimas ypatingai svarbių asmenų ar panašiai kategorijai, ketinimas įsigyti automobilį (kada, kokį ir finansavimas) susidomėjimas atlikti bandomąjį važiavimą, mokumas.

Informacija apie vidinę kontrolę ir tyrimus:
Vidinių tyrimų dokumentai, informatorių pranešti atvejai, vidiniai sistemos įrašai, su interneto naudojimu / operacijomis susiję įrašai, su el. pašto paslaugomis / operacijomis susiję įrašai, su telekomunikacinių priemonių naudojimu / operacijomis susiję įrašai.

Apsauginės vaizdo stebėjimo sistemos įrašai:
Apsauginės vaizdo stebėjimo sistemos įrašai.

Įvesties įtaisų įrašai:
Įvesties įtaisų įrašai.

Informacija apie judėjimą patalpose:
Informacija lankytojų knygoje.

Nuotraukos / vaizdo įrašai:
Nuotraukos / vaizdo įrašai.

Balso įrašai:
Balso įrašai.

Pranešimai, bendravimas ir profiliai remiantis šiais duomenimis:
Pokalbių kambarių (momentinės) žinutės, pokalbiai, el. laiškai, elgsena arba naršymas / spustelėjimai / paieškos ir klausymasis / naršymas internete / el. laiškuose / medijose / taikomosiose programose, informacija, gauta atsiliepimuose / apklausose / pastabose /pasiūlymuose / skunduose dėl asmens duomenų valdytojo, patvirtinimai / nepritarimas dėl pranešimų formos pobūdžio.

Techninė informacija apie produktą:
VIN, valstybinis numerio ženklas (angl. license plate), informacija apie turto (pvz., transporto priemonės) naudojimo būdą, informacija apie transporto priemonės nuosavybę, informacija apie profilaktinius techninius patikrinimus, techninis turto aprašymas (pvz., transporto priemonės spalva).

Vietos nustatymo duomenys:
Vietos nustatymo duomenys remiantis GPS, „Beacon“ technologija, vietos nustatymo duomenys, gauti iš kitų operacijų (pvz., atsiskaitymų kortele pardavėjui verslo patalpose).

Tinklą identifikuojantys duomenys:
Mac adresas, IP adresas, įtaiso pirštų atspaudas, slapukai ar panašios naršyklės informacijos technologijos.

Informacija apie studijų eigą:
Forma, studijų sritis, pažymiai, studento įvertinimas, darbinė patirtis.

Kokios yra jūsų teisės?

Jūs turite šias su asmens duomenų tvarkymu susijusias teises:

Susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis.

Atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis.

Ištrinti asmens duomenis, jei išnyksta teisinis pagrindas jiems tvarkyti arba jei jie tvarkomi neteisėtai.

Apriboti duomenų tvarkymą.

Gauti savo asmens duomenis kompiuterio skaitomu formatu sau arba kitam duomenų valdytojui.

Nesutikti su duomenų tvarkymu, jei esate įsitikinęs, kad duomenų tvarkymas neteisėtas.

Nesutikti su automatizuotu sprendimų priėmimu.

Kaip galite pasinaudoti savo teisėmis?

Jei turite klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga ir tvarkymu, naudokitės šiais ryšių kanalais:

Elektroniniu paštu:

Paštu:


UAB “Autodeta ir Ko”

Kauno g. 42, LT-62107

Alytus

Lietuvos Respublika

Duomenų apsaugos pareigūnas (DAP)

Jei turite klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, galite tiesiogiai kreiptis į bendrovės Škoda Auto duomenų apsaugos pareigūną (DAP).

http://www.skoda-auto.com/data-privacy
dpo@skoda-auto.cz

Skundo pateikimas

Jei nesutinkate su tuo, kaip Škoda Auto tvarko jūsų asmens duomenis, galite pateikti skundą bendrovės Škoda Auto duomenų apsaugos pareigūnui (DAP) arba priežiūros institucijai.


Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija


A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius

El pašto adresas: ada@ada.lt

Tel. +370-5-2712804, +370-5-2791445

www.ada.lt